Qinshan_Candu

The Qinshan reactor complex in China