220px-Thomas_Clarkson_by_Carl_Frederik_von_Breda

Thomas Clarkson